Tinh Công
'primary', 'container' => '', 'items_wrap' => '' ); echo ''; } else { echo ''; }*/ ?>

聯絡信箱

地址: 精工電鍍有限公司 – 越南, 平陽省, 俋安縣, 第二號路, 七座, 新東協A工業區

電話:84-650. 3 729906; 84-650. 3 729907 – 傳真: 84-650. 3 729908

電子郵件: congtytinhcong@yahoo.com

– 總經理     :莊慶: ktrang66@yahoo.com

聯繫人:總經理助理/人事行政主任:黃氏金財小姐 ktaitltgd.ns@tinhcongplating.com

– 生產/營業部副經理:胡玉賢 hhosxkd@tinhcongplating.com

– 會計:阮氏金英 hongkt@tinhcongplating.com

– 質管:阮麗君